اعضای هیئت مدیره اتحادیه

مصطفي برادران ساداتي

  • نايب رئيس دوم

ابراهیم درستی

  • رئیس اتحادیه

نصرالله اورانی پور

  • نايب رئيس اول

عباس برادران ساداتي

  • دبیر

کمال مهدی زاده

  • امور مالي

نادر درخشانی

  • بازرس

احمد عادل خواه

  • بازرس
;